dnes je 1.6.2023

Input:

1.4.1 Zákonem vyloučené tržby

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1 Zákonem vyloučené tržby

Ing. Jan Ambrož

Metodicky nesprávně jsou v § 12 odst. 1 ZET vyjmenovány „státní firmy”, u nichž jsou tržby vyloučeny, ale nikoliv z důvodů jejich testování. V rozporu se zadáním celého fungování EET zde dochází v některých případech k jasnému narušení konkurenčního prostředí, jak dokumentuje případ obce Kotěhůlky v kapitole 1.2.2 Právnické osoby.

Výjimky

V zákoně nalezneme v § 12 odst. 2 další výjimky, které se týkají bank, spořitelen, investičních společností a fondů, penzijních společností aj. Daleko zajímavější jsou tržby vyloučené zpravidla na základě činnosti poplatníka uvedené v § 12 odst. 3 ZET.

Novela (1)

Novinkou je rozšíření vyjmutí pro velkou škálu sociálních služeb a vánoční prodej ryb (dříve vyloučené díky Nařízení vlády, ale zrušené Nálezem ÚS).

Sociální služby

V zákoně jsou vyjmenovány v § 12 odst. 2 písm. k) až za) vybrané sociální služby, a to s odkazem na konkrétní kódy NACE. Poplatníci, kteří tyto služby poskytují, musí být velmi obezřetní a o přístupu k elektronické evidenci tržeb skutečně rozhoduje detailní popis (obsah) té které služby.

Vánoční prodej kaprů

Podle § 12 odst. 3 písm. o) se jedná o „… prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.”

Zákonné výjimky

Pro praxi jsou nejdůležitější:

 • odložení startu EET při „registraci” (a),

 • plnění pro zaměstnance (c),

 • drobná vedlejší podnikatelská činnost veřejně prospěšných poplatníků (h).

Časová lhůta

Musíme si k bodu (a) uvést citaci zákona, podle kterého nejsou evidovanou tržbou také tržby:

 • „uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během 10 dní následujících po jeho přidělení.”

Tento text vychází z předpokladu, resp. pozice poplatníka daně z příjmů fyzických osob, že příjmy pro EET jsou ze samostatné činnosti, která je podnikáním, a jsou uskutečněny povinné procesní úkony k registraci na místně příslušném Finančním úřadě.

Uvedeme si vzorové příklady.

Příklad (1.1)

Pan Modrý nikdy neobdrží účtenku, pokud se bude stravovat v závodní kantýně svého zaměstnavatele, neboť se „závodní stravování” v celé své šíři vyjímá z EET (c).

Příklad (2.1)

Hasičský sbor obce Kocourkov, obecně prospěšný poplatník, se podle zákona o EET nemá registrovat k EET (rozumíme tím evidovat tržby) z příjmů dosažených vedlejší podnikatelskou činností (h).

Evidence i jiných příjmů

Doplníme si, že praxe je často jiná.

Příklad (1.2)

V prvém případě paní kantýnská nebude – zcela pragmaticky z časových důvodů – kádrovat zákazníky (jestli ten který je skutečně v pracovním poměru k provozovateli kantýny) a zařadí do EET všechny transakce.

Příklad (2.2)

Pana Červeného (účetního hasičského spolku) vyděsila informace z Pokynu, podle které ustanovení zákona o EET neplatí – nebo „platí?”, ale jen, nejsou-li Pokynem překročeny stanovené parametry. Viz další výklad.

Novela (2)

Aktuální novela zákona o EET s sebou přinesla několik dalších titulů příjmů vyjmutých

z evidence tržeb. Jedná se o následující ustanovení § 12 odst. 3:

 • telekomunikační a jiné služby uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní sítě,

 • hazardní hry,

 • obchodní leteckou dopravu,

 • nevidomé a hluchoslepé spoluobčany (pro občany jiného členského státu EU jsou doplněny podmínky v § 12 odst. 4).

PRAXE (1)

Plynule navážeme na předchozí text, opravdu se jedná o „absolutní” vyloučení z evidence tržeb podle dvou kritérií:

 • podle § 12 odst. 1 a odst. 2, typu poplatníka (1),

 • a též činnosti (2) – část § 12 odst. 2.

Proč jsou dále uvedené subjekty a činnosti vyřazeny, není zcela jasné, neboť v mnoha případech dochází k porušení jedné z idejí zavedení evidence tržeb, a to rovného prostředí.

(1) Poplatník

Vyjmutí z režimu EET je „absolutní”, tj. není podstatné, z jakého titulu poplatníkům tržby plynou, i když jsou z jejich podnikatelských aktivit. Evidence se netýká vyjmenovaných subjektů v odstavci prvním a druhém paragrafu dvanáctém. Není důležité, co vše činí, s výjimkou písm. i) a j) druhého odstavce.

Příklad (1)

Obec ve svém informačním středisku podniká, prodává suvenýry aj. Do režimu EET tyto tržby nezařadí.

Příklad (2)

Známé lázeňské městečko vybírá poplatky za „lázeňský pobyt”. Přestože jsou vybírány pro město jiným subjektem, opět nepatří do EET.

Příklad (3)

Město organizuje pravidelné kulturní akce v novém středisku, vstupné nepatří do EET.

Uvedené vyjmutí z režimu EET neplatí pro obchodní společnosti zřízené územně samosprávnými celky.

Příklad (4)

Obec Kotěhůlky se rozhodla profitovat na turistickém boomu, který vznikl soukromou investicí jedné akciové společnosti, která vybudovala v Kotěhůlkách zábavní park. Obec si otevřela další restauraci a v klidu a pohodě konkuruje všem, aniž by musela evidovat on-line tržby.

(2) Poplatník a činnost

Výjimka podle § 12 odst. 2 písm. i) a j) je vázána na druh činnosti.

Společnost První Plynárenská žádné tržby ze své standardní činnosti neeviduje. Jsou-li na recepci prodávány zápalky, musí se evidovat (nejde-li o příjmy ojedinělé…).

Sociální služby

Vyjmuty jsou nově různé typy sociálních služeb, jestliže odpovídají dílčím kódům NACE.

Poplatníci musí být velmi opatrní, záleží na přesném zatřídění – na rozdíl od zákona o DPH, který se například v příloze č. 2 pro služby podléhající první snížené sazbě, odvolává u sociální péče na obecný CZ-CPA 87.

Vánoce a kapři

Téma si trochu zlehčíme díky dalšímu příkladu.

Budete-li si kapra (sladkovodní rybu) a související služby pořizovat v „provozovně”, v níž bude vykonávána jen tato činnost, prodejce nebude evidenci tržeb řešit v termínu 18. – 24. prosince.

V kamenné prodejně, kde se nabízí více zboží a služeb, tomu tak nebude a evidence bude povinná…

PRAXE (2)

V zákoně o EET nalezneme „relativní” vyjmutí z EET, a to vybraných činností podle § 12 odst. 3 ZET. Ze zákona je obtížné vystopovat všechny případy, kdy se nemusí tržba evidovat, a tak jsou předmětem „výkladu” v Pokynu. Zaměříme se na hotovostní transakce:

 • při registraci k daním (1),

 • spojené s pracovněprávními vztahy (2),

 • ve školství (3),

 • uskutečňované veřejně prospěšnými poplatníky (4),

 • „s” prodejními automaty (5),

 • telekomunikační služby (6),

 • handicapované fyzické osoby (7).

Na závěr uvádíme rekapitulaci správného postupu poplatníka (8).

Nekomentujeme všechny v zákoně vyjmenované tituly. Například nedostanete účtenku na poště.

(1) Plus 10 při registraci

Tržby nemusí poplatník evidovat, jsou-li uskutečněné do přidělení daňového identifikačního čísla a během deseti následujících dnů po jeho přidělení. Poplatník (FO i PO) postupuje podle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) ZET.

Tato možnost je velmi důležitá pro praxi, neboť zejména u fyzických osob přeci jen bývají problémy s řádným zajištěním registrace pro daň z příjmů.

Poplatník plánuje zahájit podnikání před vánočními svátky. Pokud mu bude přiděleno DIČ například 13. prosince, evidenci tržeb nemusí až do Štědrého dne řešit!

(2) Pracovněprávní vztah

Zákon o EET vylučuje transakce z povinné evidence podle § 12 odst. 3 písm. c), které vznikají v souvislosti s pracovněprávním vztahem a obdobným vztahem. Jde o příjmy zaměstnavatele ve formě přijetí úplaty za plnění povahy zaměstnaneckých benefitů poskytovaných zaměstnancům nebo za plnění poskytovaná zaměstnanci přímo na pracovišti.

Příklad (1)

Rodina Novákova se vydala na podnikovou rekreaci do závodního střediska, jakékoliv jejich úhrady, byť v hotovosti, nepodléhají ZET.

Příklad (2)

V běžném životě se nejvíce bude jednat o využití:

 • služeb závodního stravování včetně jiné obdobné služby ve formě

Nahrávám...
Nahrávám...