dnes je 2.4.2023

Input:

1.6.1 Evidenční povinnosti, datová zpráva

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.1 Evidenční povinnosti, datová zpráva

Ing. Jan Ambrož

Aby bylo dosaženo cíle elektronické evidence tržeb, musí poplatník tržbu nahlásit – odeslat datovou zprávu a vystavit účtenku pro zákazníka.

Okamžik tržby

Musíme si odpovědět na otázku:

 • V jakém momentu se uskuteční evidovaná tržba?

Řešení nalezneme v § 18 odst. 2 ZET, jedná se o přijetí evidované tržby! Rozebereme si, co je dobou odezvy (1), obsahem datové zprávy (2).

Novela

Nález ÚS zrušil ustanovení § 18 odst. 2 písm. b), podle kterého bylo též uskutečněním evidované tržby:

 • „vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.”

Původní text byl novelou upraven a zní:

 • „Uskutečněním evidované tržby je:

 • přijetí evidované tržby, nebo

 • vydání pokynu k jejímu provedení, pokud byl tento pokyn vydán dříve.”

Podle názoru Finanční správy bylo nutné staronový text do zákona doplnit – v návaznosti na aktualizovaný § 5 písm. b) – viz kapitola 1.3 Co je evidovanou tržbou (§§ 4 a 5). Má se jednat o případy použití takových elektronických prostředků, u kterých:

 • je vydavatel odlišný od poplatníka, který tržbu přijímá, dochází totiž nejdříve pouze k vydání pokynu tímto prostředkem, zatímco k převodu peněžních prostředků (od vydavatele tohoto prostředku k poplatníkovi, který tržbu přijímá), tedy přijetí tržby, dochází s určitým zpožděním.”

Česká měna

Dále byly v novele zákona o EET upraveny texty v § 19 odst. 1 a § 19 odst. 2, aby bylo zřejmé, že se údaje uvádí v české měně, a to bez ohledu na skutečnost, že mohla být tržba realizována v jiné měně. Stejný záměr má i doplnění v § 20 odst. 1 písm. g) u účtenek (viz další text).

Zvláštní režim

Podmínky pro evidenci u zvláštního režimu obsahují nová ustanovení §§ 23a až 23c ZET, věnujeme se jim ve druhé kapitole.

(1) Doba odezvy

Pro běžný provoz je klíčová tzv. doba odezvy, která musí být nastavena na dobu delší než dvě sekundy podle § 21 odst. 2 ZET.

(2) Datová zpráva

Datovou zprávu lze zasílat jen a jen na Daňový portál, resp. společné technické zařízení určené správcem daně. Formát a strukturu stanoví Finanční správa.

Rozsah údajů

V ustanovení § 19 odst. 1 písm. a) až i) ZET je specifikován rozsah zasílaných údajů. V datové zprávě se objeví:

 • daňové identifikační číslo poplatníka,

 • označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,

 • označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,

 • pořadové číslo účtenky,

 • datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,

 • celková částka tržby,

 • bezpečnostní kód poplatníka (BKP),

 • podpisový kód poplatníka (PKP),

 • údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu.

Doplňující údaje

Dále je v zákoně o EET uvedeno, že údajem o evidované tržbě zasílaným datovou zprávou je také:

 • celková částka plateb určených k následnému čerpání nebo zúčtování nebo jsou následným čerpáním nebo zúčtováním platby,

 • daňové identifikační číslo poplatníka, který pověřil evidováním této tržby poplatníka, který tržbu eviduje,

 • základ daně z přidané hodnoty a daň podle sazeb daně z přidané hodnoty,

 • celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro cestovní službu a celková částka v režimu daně z přidané hodnoty pro prodej použitého zboží.

PRAXE

Teoretický výklad doplňujeme o poznámky z praxe a textu Pokynu a dalších zdrojů.

Finanční správa

K dispozici je metodika zpracovaná Finanční správou, jedná se o dokument nazvaný „Situace při evidenci, verze 3.2, ze dne 1. 3. 2018. Rozebrány jsou mimo následující oblasti:

 • doplňující informace k dokumentu „Formát a struktura údajů o evidované tržbě”,

 • nastavení softwaru pokladního zařízení,

 • položky datové zprávy, účtenky,

 • situace vznikající při zastoupení, pověření, stornu nebo opravách, využití cloudových služeb.

Datová zpráva a účtenka

Je zde zásadní rozdíl, jak vyplývá z předchozích textů:

 • datová zpráva obsahuje nadbytečné informace,

 • účtenka plní funkci příjmového pokladního dokladu a slouží pro on-line kontrolu tržeb.

Firma Restaurace má povinnost zajistit EET k „okamžiku” přijetí hotovosti. Finanční správa transakci potvrdí a poplatník vydá zákazníkovi účtenku.

Jedná se o „rutinní provoz”, kterému předcházely výše popsané úkony poplatníka a správce daně:

 • proběhla úspěšně autentizace,

 • jsou nahlášeny provozovny,

 • poplatník má funkční HW a SW vybavení (a nainstalované certifikáty).

V Pokynu se upozorňuje na skutečnost, že není rozhodující, kdy nastane za výše uvedený „okamžik” konkrétní protiplnění (může se jednat o zálohu atd.).

Hardware a software

Jedno ze slabých míst systému EET, pokud si poplatník nezvolil kvalitního dodavatele. Odpovědnost je stále na poplatníkovi.

Nahrávám...
Nahrávám...