dnes je 26.3.2023

Input:

1.6.5 Pověření (zastoupení)

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.6.5 Pověření (zastoupení)

Ing. Jan Ambrož

V zákoně jsou uvedeny dva typy pověření, nepřímé (1) a přímé (2), dále se zmíníme o odpovědnosti zúčastněných poplatníků (3). Podle § 8 ZET se jedná o „Nepřímé zastoupení” a § 9 ZET o „Pověření k evidování tržeb”.

(1) Zastoupení nepřímé

V § 8 zákona o EET je zdůrazněno, že jedná-li poplatník svým jménem a na účet jiného poplatníka, je povinen tržbu pro ZET evidovat ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného.

Novela (1)

Nesmíme zapomenout, že není možné použít variantu zastoupení, jak je uvedeno po novele zákona v § 8 odst. 2, jestliže je použit zvláštní režim.

Nepřímý zástupce nemůže evidovat tržby ve zvláštním režimu, i když by „sám pro sebe” měl tento režim schválen Finanční správou.

Novela (2)

V novém § 8 odst. 3 je stanoven režim pro vztah poplatníků při nepřímém zastoupení.

Platí, že evidovanou tržbou poplatníka, na jehož účet bylo jednáno:

  • „…je také platba plynoucí mu následně od poplatníka, který jednal svým jménem na jeho účet…”.

Samozřejmě jde o tituly, u nichž jsou splněny formální náležitosti pro evidovanou tržbu a v okamžiku přijetí poplatníkem, který jednal svým jménem na jeho účet, založily rozhodný příjem.

Jestliže komisionář předává komitentovi získané finanční prostředky, jedná se o evidovanou tržbu, pokud jsou splněny formální náležitosti a při přijetí platby komisionářem vznikl komitentovi rozhodný příjem.

(2) Přímé pověření

Podle ustanovení § 9 ZET může jeden poplatník pověřit evidováním tržeb jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. To znamená, že pověřený subjekt (poplatník pro účely EET) jedná jménem jiného poplatníka a na jeho účet.

Pan Neveselý si neví rady, podnikání není nic moc a k tomu přibyly další starosti se zavedením EET od 1. března 2017. Na venkově provozuje dvě pultovky: v první pracuje sám s manželkou, druhou vede jeho zaměstnanec. Bohužel nemůže pan Neveselý nikoho pověřit evidencí tržeb, neboť zde není další jiný poplatník.

Novela (3)

Podle novely, § 9 odst. 5 ZET, není možné pro tržby, k nimž je poplatník pověřen evidovat, aplikovat zvláštní režim.

Více poplatníků

Pokud plyne tržba více poplatníkům, pověří evidencí ostatní zpravidla jednoho z nich.

Pánové Bílý a Černý podnikají ve sdružení bez právní subjektivity (správně: ve společnosti), dosahované příjmy (tržby) si rozdělují v poměru 50:50. Dohodli se, že pro účely EET je bude evidovat pan Bílý, který také zajišťuje podle uzavřené smlouvy kompletní daňovou agendu.

(3) Odpovědnost

Je nutné zdůraznit, že povinnostem souvisejícím s EET se nedá obecně vyhnout, jak to též vyplývalo z § 9 odst. 4 ZET. Pověřením se poplatník nezbavoval odpovědnosti za důsledky spojené s případným porušením povinností. To platilo samozřejmě bezezbytku též u příkladu společnosti (sdružení) pro pana Černého.

Novela

Novela zákona o EET reaguje na praxi a problémy s určením odpovědností u konkrétních případů. Proto byl aktualizován § 9 odst. 3 a odst. 4, viz další text.

PRAXE

Navážeme na předchozí text a doplníme si další příklady a rady k tomuto důležitému tématu.

Pověření může mít formu nepřímého (1) nebo obecného pověření (2), vrátíme se k problémům s odpovědností (3).

(1) Nepřímé zastoupení

Cílem je, aby uvedenou tržbu evidoval komisionář. Komisionář není povinen evidovat platbu, která neobsahuje příjem na straně komisionáře (marži) a současně nezakládá rozhodný příjem na straně komitenta nebo je z evidence tržeb vyloučena.

Pokud by komisionář neměl informaci, jestli přijatá platba patří do EET, musí takovou platbu zaevidovat vždy.

Datová zpráva

V případě nepřímého zastoupení se v datové zprávě o evidované tržbě uvede: DIČ zástupce jako DIČ poplatníka a položka DIČ pověřujícího poplatníka zůstane nevyplněná (ta se uvádí jen při zastoupení podle § 9 odst. 1 ZET).

(2) Přímé pověření

Podle ustanovení § 9 odst. 1 ZET může poplatník, kterému tržba plyne, pověřit evidováním tržby jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval. Nemělo by se jednat o pověření pro zaměstnance.

Datová zpráva

Uvádíme poznámky k datové zprávě a daňovému portálu. Pověřený poplatník uvádí v datové zprávě o evidované tržbě své DIČ jako DIČ poplatníka a v položce DIČ pověřujícího poplatníka uvede

Nahrávám...
Nahrávám...