dnes je 1.12.2022

Input:

236/1995 Sb., Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 31.7.2019

č. 236/1995 Sb., Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 31.7.2019
ZÁKON
ze dne 26. září 1995
o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
138/1996 Sb.
(k 24.5.1996)
mění, doplňuje
287/1997 Sb.
(k 28.11.1997)
doplňuje § 4a
155/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění § 31 odst. 4 písm. b)
231/2001 Sb.
(k 4.7.2001)
v § 1 vkládá nové písm. f) a v Části II. Hlavu pátou A)
309/2002 Sb.
(k 1.1.2004)
v § 3 mění odst. 3 a doplňuje odst. 4 a 5
420/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 34 mění odst. 3, vkládá odst. 4
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší v § 1 písm. g) a v části druhé hlavu šestou
427/2003 Sb.
(k 12.12.2003)
mění § 3 odst. 4 (roky)
49/2004 Sb.
(k 1.3.2004)
vkládá slova v § 7 odst. 1, ruší slova v § 37 odst. 2
359/2004 Sb.
(15.6.2004)
mění 10 novelizačních bodů, včetně názvu
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění 57 novelizačních bodů
127/2005 Sb.
(k 1.5.2005)
v Části druhé vkládá Hlavu sedmou
361/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 1 mění písm. f)
mění § 27a a § 27b
388/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 6 odst. 1 mění písm. f)
v § 9 odst. 1 mění písm. b),
vkládá § 10a
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
před nabytím účinnosti zákona byla novelizační ustanovení zrušena
531/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší slova v § 9 odst. 1 písm. b) a § 10a; mění § 10 odst. 2
181/2007 Sb.
(k 1.8.2007)
mění § 1 písm. f) a v části druhé vkládá hlavu osmou
261/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
ruší v § 3 odst. 4 a 5; mění § 34 odst. 4, nová přechodná ustanovení
261/2007 Sb.
(k 1.1.2009)
mění v § 34 odst. 4
305/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
v § 34 odst. 4 nahrazuje slova
326/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění § 34 odst. 4
418/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
v § 3 vkládá odst. 4
nález ÚS
269/2010 Sb.
(k 30.10.2010)
ruší v § 3 odst. 4 ustanovení týkající se soudce
346/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 37; nové přechodné ustanovení
347/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 34 odst. 4; nová přechodná ustanovení
zrušeno nálezem ÚS č. 80/2011 Sb.
425/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 2, § 3 odst. 3, § 6 odst. 1, § 9 odst. 1 písm. b) a c), § 10 odst. 1, § 19 odst. 1; vkládá nové § 3a a 3b; ruší § 33b
nález ÚS
267/2011 Sb.
(k 12.9.2011)
ruší v § 3b odst. 1
364/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 34 odst. 4; nové přechodná ustanovení
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
mění § 6 odst. 1 písm. h)
nález ÚS
181/2012 Sb.
(k 1.6.2012)
ruší § 3b odst. 2
nález ÚS
181/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší v § 3 odst. 3 slova „2,5násobek”
11/2013 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 3 odst. 3; nové přechodné ustanovení
231/2013 Sb.
(k 17.8.2013)
vkládá v § 38 odst. 3 a 4
nález ÚS
161/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
ruší v § 3 odst. 3 slovo „2,75násobek” - pokud se to týká soudců okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
185/2014 Sb.
(k 1.10.2014)
mění § 17 a § 18
359/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 3 a § 3a
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 1, § 7; vkládá v části druhé hlavu devátou
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21. 2. 2017.
316/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 3 odst. 3
32/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění § 34 odst. 4; nové přechodné ustanovení
111/2019 Sb.
(k 24.4.2019)
mění § 1 písm. f), § 7 odst. 1 a vkládá v části druhé hlavu šestou
178/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění v § 1 odst. 1 písm. f) a vkládá v části druhé hlavu desátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Rozsah působnosti
§ 1
Tento zákon upravuje plat a některé další náležitosti spojené s výkonem funkce
a) poslance a senátora Parlamentu (dále jen „poslanec”),
b) člena vlády,
c) prezidenta republiky,
d) soudce Ústavního soudu,
e) člena, viceprezidenta a prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu,
f) člena, místopředsedy a předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, místopředsedy a předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů, člena, místopředsedy a předsedy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, člena Národní rozpočtové rady, člena a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu a předsedy Národní sportovní agentury (dále jen „představitel”),
g) soudce okresního, krajského a vrchního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu (dále jen „soudce”),
h) poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky (dále jen „poslanec Evropského parlamentu”).
§ 2
(1) Představiteli a soudci, o nichž to stanoví tento zákon, náleží
a) plat,
b) náhrady výdajů,
c) naturální plnění a
d) odchodné.
(2) Poslanci Evropského parlamentu náleží plat, pokud mu není plat vyplácen z rozpočtu Evropské unie.
§ 3
Plat
(1) Plat je peněžité plnění poskytované měsíčně ve výši a za podmínek dále stanovených.
(2) Plat se určí jako součin platové základny a platového koeficientu stanoveného v závislosti na odpovědnosti a náročnosti vykonávané funkce. Plat se zaokrouhluje na 100 Kč nahoru.
(3) Platová základna činí od 1. ledna do 31. prosince kalendářního roku 2,5násobek a pro soudce 3násobek průměrné nominální měsíční mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok. Výši platové základny pro příslušný kalendářní rok vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením.1)
(4) Od 1. ledna do 31. prosince 2010 činí plat poslance, představitele a poslance Evropského parlamentu 96 % platu podle tohoto zákona a podle čl. XLVIII zákona č. 261/2007 Sb.
§ 3a
Platová základna představitelů v letech 2015 až 2018
(1) Od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 činí platová základna pro představitele 2,25násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.
(2) Od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 činí platová základna pro představitele 2,35násobek průměrné nominální měsíční mzdy fyzických osob v nepodnikatelské sféře dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za předminulý kalendářní rok.
(3) Od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 činí platová základna pro představitele 2,45násobek
Nahrávám...
Nahrávám...