dnes je 1.6.2023

Input:

280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění účinném k 1.1.2023

č. 278/2009 Sb., Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
ZÁKON
ze dne 22. července 2009
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojišťovnictví
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pojistné smlouvě
Čl. I
Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění zákona č. 377/2005 Sb. a zákona č. 57/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odstavec 3 zní:
„(3) Z takto uzavřené pojistné smlouvy může pojistitel odmítnout poskytnutí pojistného plnění pouze v případě uvedeném v tomto zákoně [§ 24 odst. 1 písm. b)], pokud se na uvedení nepravdivých nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů nebo na uvedení vědomě nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů výlučně podílel poškozený nebo s jeho vědomím jiná osoba.”.
2. V § 5 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Pojištěný je povinen nahradit pojistiteli vyplacené pojistné plnění, jehož poskytnutí nemohl pojistitel z důvodů uvedených v odstavcích 2 a 3 odmítnout.”.
3. V § 7 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:
„(3) Pojistná smlouva týkající se velkých pojistných rizik podle zákona upravujícího pojišťovnictví4a) musí být uzavřena písemně. Řídí-li se tato smlouva nebo její část tímto zákonem, použijí se jeho ustanovení přiměřeně s ohledem na charakter pojistného rizika, nestanoví-li tento nebo jiný zákon jinak.


4a§ 131 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví.”.
4. § 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4b zní:
㤠13a
Zásada rovného zacházení
Práva a povinnosti vznikající ze soukromého pojištění nesmějí být v rozporu se zásadou rovného zacházení4b). V rozporu se zásadou rovného zacházení není použití pohlaví, věku nebo zdravotního stavu jako určujícího faktoru při stanovení výše pojistného a pro výpočet pojistného plnění u pojištění těch pojistných nebezpečí, u kterých je hodnocení pojistného rizika založeno na příslušných a přesných pojistně matematických a statistických údajích a je-li rozdíl ve výši pojistného či pojistného plnění přiměřený. Náklady související s těhotenstvím a mateřstvím nesmějí vést k rozdílům ve výši pojistného a výpočtu pojistného plnění.


4bSměrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování.”.
5. V § 58 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „včetně jejího výpočtu”.
6. V § 65 odst. 2 větě první se slova „podle odstavce 1” nahrazují slovy „uvedené v odstavcích 1 a 2”.
7. V § 66 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 a 6, které znějí:
„(5) Pojistitel je povinen písemně informovat zájemce o uzavření pojistné smlouvy životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, spojeného se standardním fondem kolektivního investování, vnitřním fondem pojišťovny, indexem akcií nebo s jinou odvozenou hodnotou o
a) riziku investice s uvedením charakteru rizika nebo o tom, kde je možno tuto informaci získat,
b) neexistenci záruky návratnosti investice,
c) způsobu a rozsahu záruky, je-li dána,
d) předpokládaných nebo možných výnosech nebo vlastnostech investice, přičemž nesmějí být uváděny
Nahrávám...
Nahrávám...