dnes je 26.3.2023

Input:

4.3.1 Příjmy FO a evidence tržeb

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.1 Příjmy FO a evidence tržeb

Ing. Jan Ambrož

Fyzické osoby mají různé příjmy podléhající zákonu o daních z příjmů, ze zákona o EET je jasné, že míří pouze na „…příjem ze samostatné činnosti, která je podnikáním”. To znamená takové, které patří do dílčího daňového základu podle § 7 ZDP, a ještě ne všechny (viz 1.2.1 Fyzické osoby).

Proto fyzické osoby musí správně posoudit, kam který zdanitelný příjem zařazují (1) a mají určitý prostor pro volbu dílčího daňového základu (2). Doplníme si, jak je to u společníků společnosti (3) a spolupracujících osob (4), návaznost na prokazování příjmů (5) a s tím souvisí i vazba na podání daňového přiznání (6).

(1) Dílčí daňový základ § 7

Pokud se fyzická osoba bude rozhodovat, jestli (ne)musí zahájit EET, zejména nyní k 1. 5. 2020, měla by postupovat podle následující tabulky.

       
1. Jedná se o příjmy § 7 ZDP?
ANO NE, dále nic neřeší…
2. Příjmy jsou předmětem daně?
ANO NE, dále nic neřeší…
3. Byla uplatněna srážková daň?
NE ANO, dále nic neřeší…
4. Jedná se o příjmy z podnikání?
ANO NE, dále nic neřeší…
5. Jde o příjmy ojedinělé?
NE ANO, dále nic neřeší…
Příjmy zařazené v levém sloupci musí být evidovány.

Čtenářům, fyzickým osobám, jsme asi radost neudělali, ale tak komplikovaný je výklad:

  • ustanovení § 6 odst. 1 ZET, viz výše otázky první až pátá (dále „1” až „5”).

Podnikání

Text si ještě doplníme o poznámku navazující na text zákona o EET „…činnosti, která je podnikáním”. Z výkladů Finanční správy, občanského zákoníku a obsahu příjmů v § 7 ZDP se dovozuje, že podnikáním nejsou následující příjmy:

  • podíl společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti, kteří mohou „inkasovat” zisk z těchto společností podle § 7 odst. 1 písm. d),

  • z užití nebo poskytnutí práv – § 7 odst. 2 písm. a) ZDP, nesmí být z podnikání,

  • spolupracující osoby a členů rodinného závodu (§ 13 ZDP), neboť poplatníci jen přebírají hodnoty do svého daňového přiznání.

Na téma „podnikání” se vedou odborné diskuse, proto doporučujeme sledovat další vývoj názorů. Jedná se například o:

  • příjmy z výkonu nezávislého povolání, § 7 odst. 2 písm. c) ZDP,

nebo

  • povinnost zdanit v § 7 ZDP příjmy, i když není vyřízeno živnostenské oprávnění, jak je požadováno v Pokynu D-22 (pro daň z příjmů), v bodě druhém k § 7 ZDP.

(2) Volba dílčího daňového základu

Jestliže poplatník oprávněně vykáže příjem v jiném dílčím daňovém základu, v §§ 8 až 10 ZDP, jak vyplývá z výše uvedeného výkladu, elektronickou evidenci tržeb neřeší. Uvedeme si několik vzorových situací.

ZDP § 9 místo § 7

Je možné, že se fyzická osoba bude snažit nalézt legální variantu, jak se vyhnout EET:

  • zruší své živnostenské oprávnění, vyřadí nemovitost z obchodního majetku a bude ji pronajímat v dílčím daňovém základu v § 9 ZDP.

V takovém případě se na fyzickou osobu (poplatníka) zákon o EET nevztahuje, i kdyby nájemné inkasovala v hotovosti. Samozřejmě musí současně platit, že splňuje podmínky pro zařazení této činnosti do uvedeného § 9 ZDP, nepodniká a uskutečňuje pouze nájem.

Finanční správa zveřejnila na internetu materiál „Ubytování jako samostatná činnost nebo nájem”, ve kterém se zabývá kritérii: pravidelnost, doba a účel nájmu, způsobem nabídky.

AirBnB

Mnoho fyzických osob „nepodniká” a má příjmy ze služeb AirBnB.

Podle publikovaných názorů Finanční správy mají tyto aktivity parametry podnikání, vzniká povinnost registrace jako osob identifikovaných k dani. Dochází též k překlasifikacím z § 9 na § 7 ZDP.

Jsme proto jen krůček od elektronické evidence tržeb, jsou-li inkasa v hotovosti. Jedinou dobrou zprávou je, že mohou požádat o zvláštní režim – identifikovaná osoba není plátcem DPH (viz druhá kapitola).

§ 10 místo § 7

Jedná-li se o příležitostné činnosti, příležitostný nájem movitých věcí, příjmy ze zemědělské výroby a jiné, nejsou-li provozovány podnikatelem – zařadíme je do § 10 ZDP (Ostatní příjmy).

Očekává se, že mnoho podnikajících fyzických osob z důvodů zavedení EET pozastaví podnikání (živnostenské listy). Dosud vyvíjené drobné „podnikatelské” aktivity budou nově danit právě v § 10 ZDP. Nesmí se jednat o „podnikání” ve smyslu § 420 odst. 1 NOZ, občanského zákoníku.

Příjmy příležitostné nebo ojedinělé

Můžeme citovat ze zákona o daních z příjmů, do § 10 ZDP skutečně patří „…příjmy z příležitostných činností nebo příležitostného nájmu movitých věcí…” atd.

Nemůžeme mezi příjmy uvedenými v titulku doplnit rovnítko. U každého poplatníka, jeho aktivit se bude posuzovat skutečný stav, aby nebyl zastřen „stavem formálním”. Jinými slovy, určitě je vhodné, nepodnikáte-li pravidelně a opakovaně, zvážit zrušení živnostenského listu. Na druhé straně činnost v rámci § 10 ZDP by měla být vskutku příležitostná.

Farmářské trhy

V celé republice jsou oblíbené farmářské trhy. Nahlédneme znovu do § 10 ZDP: „…příjmy ze zemědělské výroby a lesního a vodního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem…”. Běžně se toto sousloví interpretuje, že jde o prodej vlastních přebytků apod.

Farmáři, kteří se nechtějí evidencí tržeb zabývat, nebudou mít lehkou úlohu při dokazování, že nejsou podnikateli.

Jako perličku můžeme uvést včelaře. Mají příjmy z chovu včel, neboť u nich zákon nabízí paušální výdaje a předjímá se, že nejde o podnikání – což v jednotlivých případech může být také sporné.

(3) Společnost (sdružení)

Pro fyzické osoby je typické, že podnikají ve společnosti (dříve sdružení bez právní subjektivity).

Více poplatníků

V těchto případech náleží příjem více poplatníkům, a to podle uzavřené

Nahrávám...
Nahrávám...