dnes je 3.6.2023

Input:

85/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00 %

č. 85/2022 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 13. dubna 2022,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00 %
Česká republika vydává zaknihované státní dluhopisy prostřednictvím Ministerstva financí (dále také jen „ministerstvo”) v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”). Ministerstvo určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního eurodluhopisu České republiky, 2022-2024, 0,00 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní eurodluhopis České republiky, 2022-2024, 0,00 %
Zkrácený název: ČR, 0,00 %, 24 II
Pořadové číslo emise: 146.
Jmenovitá hodnota: 1 000 EUR (slovy: jeden tisíc eur)
Forma dluhopisu: zaknihovaný cenný papír na doručitele
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: euro (EUR)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 20. 4. 2022
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 25. 3. 2024
Datum emise: 22. 4. 2022
Datum splatnosti: 24. 4. 2024
Výnos dluhopisu: 0,00 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006480
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 zákona o dluhopisech vydávány na základě jiných zákonů.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489, (dále jen „centrální depozitář”). Centrálnímu depozitáři a jeho propojení s Euroclear Bank byla Eurosystémem přiznána způsobilost pro úvěrové operace s účinností ode dne 16. 3. 2022 a emitent požádá centrální depozitář o zapsání dluhopisů do evidence způsobilých aktiv vedené Evropskou centrální bankou. Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 25. 3. 2024 vylučují.
6. Dluhopis je v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. e) zákona o dluhopisech bez výnosu. Oddělení práva na výnos dluhopisu od dluhopisu se vylučuje.
7. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu
Nahrávám...
Nahrávám...