dnes je 22.3.2023

Input:

Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z "minoritní" činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE

27.2.2017, Zdroj: Finanční správa

Podnikání konkrétního poplatníka může být složeno z více činností podle klasifikace NACE.

Některé činnosti mohou tvořit „hlavní“ činnost poplatníka a některé z nich činnost okrajovou, doplňkovou, respektive objemem nevýznamnou, tedy „minoritní“.

„Minoritní“ činnost nemusí být nevýznamná, doplňková či okrajová z hlediska výsledného podnikatelského produktu, v principu jde spíše o činnost malého objemu (základní vlastností minoritní činnosti je tedy malý objem tržeb z této činnosti v Kč).

Navrhovaný postup by měl přispět k naplnění základního smyslu konceptu „minoritních“ činností, tedy zajistit, aby poplatník zahájil evidenci tržeb a byl tak povinen disponovat zařízením, které provádí evidenci tržeb až v okamžiku, kdy uskutečňuje tržby z činnosti, která je objemem významná. Nebo jinak, aby podnikatel nebyl nucen zahajovat evidenci a disponovat potřebným zařízením už ve fázi, ve které realizuje pouze zanedbatelný objem svých tržeb.

S ohledem na základní smysl konceptu „minoritních“ činností jsou pro posouzení činnosti „minoritní“ a činnosti „hlavní“ a pro posouzení kritérií, při jejichž splnění bude moci poplatník začít evidovat tržby z minoritní činnosti až s tržbami z činnosti hlavní, vždy zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok. Do objemu posuzovaných plateb tedy nebudou zahrnuty např. platby uskutečněné převodem z účtu na účet nebo platby, které poplatníkům plynou z nepodnikatelské činnosti.

A. Postup při posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE:

1. Poplatník zmapuje svoji celkovou podnikatelskou činnost a zatřídí jednotlivé činnosti podle klasifikace NACE.

2. Poplatník určí podle objemu plateb z jednotlivých činností (za předchozí kalendářní rok), která z nich je hlavní, resp. které činnosti patří mezi hlavní (v případě, že poplatník považuje s ohledem na objem uskutečněných plateb a zatřídění podle klasifikace NACE za hlavní činnost více činností) a které činnosti jsou naopak minoritní.

3. Poplatník zařadí jednotlivé činnosti (hlavní i minoritní) podle klasifikace NACE do fází, ve kterých mu vzniká povinnost příslušné tržby podle zákona evidovat.

4. Poplatník vyhodnotí, zda může koncept minoritních tržeb aplikovat:

a) Pokud je poplatník povinen tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností) začít evidovat dříve než tržby ze všech minoritních činností, pak nelze tržby z jednotlivých minoritních činností začít evidovat později, než ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá = > poplatník je povinen evidovat tržby z jednotlivých činností vždy ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá, a to bez ohledu na to, zda se jedná o tržby z minoritní činnosti či hlavní činnosti.

b) Pokud poplatník přijímá tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít evidovat dříve než tržby z činnosti hlavní (resp. některé z hlavních činností), může otestovat, zda má možnost začít evidovat tržby z této minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) až později v některé z dalších fází, a to ve smyslu výkladu obsaženém v Metodickém pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb.

5. Při posouzení splnění kritérií stanovených Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb postupuje poplatník následujícím způsobem:

a) Poplatník porovná objem plateb (v Kč) uskutečněných v provozovně z minoritní činnosti, které by měl s ohledem na zařazení podle klasifikace NACE začít v příslušné fázi evidovat, s celkovým objemem plateb uskutečněných v této provozovně. Při posuzování stanovených kritérií jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b) Pokud posuzovaný objem plateb (v Kč) z minoritní činnosti nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností).

c) Pokud poplatník uskutečňuje v téže provozovně platby z více minoritních činností spadajících do jedné fáze, po účely provedení objemového testu se tyto tržby sčítají.

6. Pokud má poplatník i v další fázi v návaznosti na zatřídění další činnosti podle klasifikace NACE povinnost evidovat pouze tržby z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), může opět provést posouzení (testování) splnění kritérií stanovených Metodickým pokynem k aplikaci zákona o evidenci tržeb následovně:

a) Poplatník sečte celkový objem plateb uskutečněných v provozovně za minoritní činnosti (resp. více minoritních činností) z předchozí fáze s objemem plateb z minoritní činnosti (resp. více minoritních činností), které spadají do testované fáze, a součet porovná s celkovým objemem plateb v dané provozovně. Opět jsou zohledňovány platby přijaté poplatníkem v rámci jedné provozovny, které zároveň splňují formální a materiální náležitosti evidované tržby ve smyslu ZoET, a to za předcházející kalendářní rok.

b) Pokud je stále splněna podmínka, že objem plateb z minoritní činnosti (resp. minoritních činností) nepřevýší částku 175 000 Kč a zároveň tvoří maximálně 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve fázi, ve které bude poplatník povinen evidovat tržby z hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností).

c) Jinými slovy, objem plateb z minoritních činností se pro účely testování postupně „nasčítává“ od počáteční fáze, kdy by poplatník byl bez dalšího s ohledem na zatřídění příslušných činností podle klasifikace NACE povinen začít tržby evidovat, a to vždy ve stavu k té fázi, pro jejíž účely je testování prováděno (platby z minoritní činnosti, které by byly zařazeny do pozdějších fází, které dosud nenastaly, se do objemu plateb z minoritních činností pro testování nezapočítávají, a to do doby, dokud nenastane povinnost je evidovat v návaznosti na zatřídění podle klasifikace NACE, tyto platby se však vždy započtou do celkového objemu plateb).

7. Takto poplatník může provádět testování objemu plateb z minoritních činností pro jednotlivé provozovny až do okamžiku, kdy v některé fázi vznikne povinnost evidovat tržby hlavní činnosti (resp. některé z hlavních činností). V této fázi pak zahájí i evidenci tržeb ze všech minoritních činností, jejichž evidování bylo na základě splnění výše uvedených kritérií odloženo. Tržby z minoritních činností, které je poplatník povinen evidovat ve fázi pozdější než z činnosti hlavní, může poplatník začít evidovat až ve fázi, kam příslušná činnost podle klasifikace NACE spadá.

8. Vzhledem k tomu, že posouzení splnění stanovených kritérií vždy vychází z předchozího kalendářního roku a na základě splnění těchto kritérií je poplatníkem zvolen postup odložení evidování tržeb z minoritní činnosti v dalším kalendářním roce, je nutné splnění stanovených kritérií přepočítat nejen v okamžiku zahájení evidence tržeb podle jednotlivých fází, ale také k 1. lednu každého následujícího kalendářního roku. V případě, že objem skutečně realizovaných plateb v průběhu kalendářního roku přesáhne kritéria pro odložení evidence tržeb z minoritní činnosti, bude poplatník povinen zahájit evidenci tržeb z minoritní činnosti až od 1. ledna následujícího kalendářního roku (výsledky testu tedy nejsou přepočítávány podle skutečně dosažených tržeb v průběhu aktuálního kalendářního roku).

Příklad č. 1:

a) Podnikatel provozuje výrobu a prodej pekařských a cukrářských výrobků.

b) Hotovostní platby podnikatel přijímá pouze v jedné provozovně (prodejně). V dané provozovně zároveň vydává zboží objednané předem a hrazené bankovním převodem.

c) V provozovně jsou umístěny i dva stolečky pro případ, že si zákazník bude chtít zakoupené produkty zkonzumovat na místě. K tomu prodavačky uvaří v případě zájmu zákazníkům i kávu nebo čaj. K dispozici je zákazníkům i toaleta. Z uvedeného vyplývá, že jsou zákazníkům kromě jiného poskytovány i stravovací služby.

d) Část prodávaného zboží představují vlastní výrobky (slané a sladké pečivo), část zboží podnikatel nakupuje od jiných producentů (zákusky). Objem plateb z těchto dvou částí byl v předchozím kalendářním roce řádově obdobný.

e) Naopak tržby ze stravovacích služeb v provozovně, kdy si zákazníci chtějí zkonzumovat zakoupené produkty na místě, jsou z hlediska celkového objemu plateb zcela zanedbatelné.

f) Podnikatel proto považuje prodej pekařských a cukrářských výrobků (s sebou), který se skládá z prodeje vlastních výrobků a nakoupeného zboží, za hlavní podnikatelskou aktivitu. Prodej vařené kávy a čaje a s tím spojenou konzumaci zakoupených produktů v provozovně naopak považuje za okrajovou činnost, kterou vychází vstříc zákazníkům pro zvýšení jejich komfortu.

g) Objem plateb za jednotlivé kalendářní roky v absolutním vyjádření ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou také uvedeny fáze, do kterých spadají jednotlivé činnosti podle zákona o evidenci tržeb. Připojena je i povaha činností z hlediska jejich zařazení mezi hlavní a minoritní podle přístupu podnikatele.

Konzumace jídla a pití se zázemím na místě

Nakupované produkty

Vyráběné produkty

Prodej „na fakturu“ – bankovní převod

Povaha činnosti (NACE)

Stravovací služba

Maloobchod

Výroba

Výroba + maloobchod

Fáze evidence tržeb

1. fáze

2. fáze

3. fáze

Tržby se neevidují

Objem plateb v roce 2015

15 000 Kč

270 000 Kč

300 000 Kč

100 000 Kč

Objem plateb v roce 2016

15 000 Kč

270 000 Kč

300 000 Kč

100 000 Kč

Postup při posouzení okamžiku zahájení evidence tržeb z jednotlivých činností:

  • Poplatník zatřídil činnosti, které vykonává v dané provozovně, podle klasifikace NACE (viz tabulka).
  • Poplatník na základě objemu plateb z jednotlivých činností za rok 2015 vyhodnotil, že poskytování stravovacích služeb a maloobchod jsou pro něho minoritní činnosti a činnost spočívající v poskytování osobních služeb (činnost kadeřnice) je činností hlavní.
  • Evidence tržeb ze stravovacích služeb spadá dle klasifikace NACE do 1. fáze. Vzhledem k tomu, že pro poplatníka je poskytování stravovacích služeb minoritní činností, provedl test, zda má možnost začít evidovat tržby z této minoritní činnsti až později, resp. ve 2. fázi spolu s tržbami z hlavní činnosti týkající se maloobchodu následujícím způsobem:

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1. 12. 2016:

  • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2015 (předchozí kalendářní rok) činil: 15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč 1).
  • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2015 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
  • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb: 15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

 

Posouzení povinnosti evidovat tržby za stravovací služby k 1. 1. 2017:

  • Celkový objem plateb v provozovně za rok 2016 (předchozí kalendářní rok) činil: 15 000 + 270 000 + 300 000 = 585 000 Kč.
  • Platby z minoritní činnosti týkající se stravovacích služeb v roce 2016 činily: 15 000 Kč (tj. < 175 000 Kč => kritérium absolutní výše objemu plateb je splněno).
  • Poměr plateb z minoritní činnosti k celkovému objemu plateb: 15 000 / 585 000 = 2,56 % (tj. < 49% => kritérium poměru objemu plateb je splněno).

 

Závěr: Vzhledem k tomu, že objem plateb z minoritní činnosti nepřevýšil částku 175 000 Kč, a zároveň tvořil méně než 49 % z celkových plateb uskutečněných v dané provozovně, a to jak za rok 2015, tak i za rok 2016, lze tržby z této minoritní činnosti začít evidovat až ve 2. fázi, tj. od 1. 3. 2017 spolu s tržbami z hlavní činnosti spočívající v maloobchodu. Tržby z výroby je poplatník povinen evidovat až ve 3. fázi, tj. od 1. 3. 2018. 

Příklad č. 2

a) Kadeřnice provádí svoje činnosti v

Nahrávám...
Nahrávám...