dnes je 1.6.2023

Input:

Dva zákony o EET versus sleva na dani z příjmů fyzických osob - aktualizace únor 2021

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2021.6.11
Dva zákony o EET versus sleva na dani z příjmů fyzických osob – aktualizace únor 2021

Tomáš Líbal

VYŠLO V ČÍSLE 6/2021

1. Prolog

V roce 2016 nabyl účinnosti zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který v § 37 upravoval postupný nástup povinnosti evidovat tržby, tzv. vlny (fáze) EET. Od 1. 12. 2016 zavedl zmíněný zákon povinnost evidovat tržby ze stravovacích a ubytovacích služeb a dále maloobchodu a velkoobchodu od 1. 3. 2017. Třetí a čtvrtá vlna EET, upravená původním textem § 37 zákona, byla nálezem Ústavního soudu zrušena s účinností k 1. 3. 2018. Na nález Ústavního soudu následně reagovala novela zákona o evidenci tržeb zákonem č. 256/2019 Sb., která zavedla povinnosti evidovat zbývající tržby (nespadající do první a druhé vlny EET) k 1. 5. 2020.

Na konci prvního čtvrtletí 2020 zasáhla Českou republiku pandemie COVID-19. Vznikl problém, kdy v důsledku "vypnutí" české ekonomiky a značně omezenému fungování většiny úřadů bylo v podstatě nemožné požadovat na podnikatelském sektoru řešení problémů souvisejících se zahájením evidence tržeb. Začala vznikat řada poněkud chaotických právních úprav, reagujících na vzniklou situaci, která se nevyhnula ani EET. Namísto, podle mého názoru, vhodnější "rychlé" novely stávajícího zákona č. 112/2016 Sb., která by odsunula povinnost zahájení evidence tržeb spadajících do třetí vlny, byl přijat "speciální" zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, který byl následně dvakrát novelizován, naposledy zákonem č. 449/2020 Sb. Z textu uvedeného "speciálního" zákona, ve znění poslední novely vyplývá, že subjekt evidence tržeb není povinen evidovat tržby až do 31. 12. 2022. Pro třetí vlnu EET, stejně jako pro všechny ostatní tržby, zavádí zákon posun zahájení evidence tržeb, resp. přerušení povinnosti evidování až do konce roku 2022. Důvodová zpráva zákona č. 137/2020 Sb. mimo jiné zmiňuje, že smyslem zákona je prominutí povinností upravených zákonem 112/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Domnívám se, že důsledkem uvedené dvojí právní úpravy vzniká pro poplatníky poněkud chaotická situace. Jakým zákonem se má poplatník řídit? Původním zákonem č. 112/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který nebyl změněn a ukládá povinnost evidence u tržeb spadajících do třetí vlny od 1. 5. 2020? Nebo se má poplatník řídit "speciálním" zákonem č. 137/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, který po novele zákonem č. 449/2020 Sb. upravuje moratorium evidence tržeb do konce roku 2022? Řešení zmíněné otázky rád ponechám právním odborníkům.

2. Uplatnění slevy na evidenci tržeb u fyzické osoby

Cílem tohoto příspěvku je zamyšlení nad otázkou, v jakém zdaňovacím období (roce) může fyzická osoba uplatnit slevu na evidenci tržeb právě s ohledem na duplicitní zákonnou úpravu k zahájení evidence tržeb tzv. třetí vlny EET. Připomeňme si pravidla pro slevu upravená zákonem o daních z příjmů v ustanovení § 35bc ZDP.

§ 35bc Sleva na evidenci tržeb

(1) Výše slevy na evidenci tržeb činí 5 000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka.

(2) Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

V souvislosti s EET bylo často některými zastánci zmiňováno, že si fyzické osoby mohou odečíst slevou na dani z příjmů 5 000 Kč, čímž jim vzniklé náklady na pořízení potřebného vybavení na EET alespoň částečně uhradí stát uvedenou slevou. Argumentace však již neobsahovala poměrně komplikované podmínky uplatnění slevy. Ukažme si na čtyřech příkladech, jak si poplatníci s různou výší základu daně ze samostatné činnosti uplatní, resp. neuplatní zmiňovanou slevu na dani.

Text   Poplatník 1   Poplatník 2   Poplatník 3   Poplatník 4  
Dílčí základ daně podle § 7 ZDP   500 000   200 000   180 000   120 000  
15 % základu daně   75 000   30 000   27 000   18 000  
Základní sleva na poplatníka   24 840   24 840   24 840   24 840  
Rozdíl   50 160   5 160   2 160   - 6 840  
Sleva na evidenci tržeb   5 000   5 000   5 000   5 000  
Výše uplatněné slevy   5 000   5 000   2 160   0  

Z tabulky je zřejmé, že sleva je určena pro "bohaté" poplatníky (viz poplatník 1 a 2), s dostatečným dílčím základem daně podle § 7 ZDP, kteří splní poměrně komplikované podmínky jejího uplatnění. V tzv. třetí vlně evidence tržeb bude mnoho poplatníků – fyzických osob zahajovat EET v podmínkách hospodářské recese. Dá se předpokládat, že jejich základ daně ze samostatné činnosti často v důsledku nepříznivé ekonomické situace nedosáhne dostatečné výše, aby mohli slevu uplatnit (viz poplatník 3 a 4). Je zde však ještě problém způsobený duplicitní zákonnou úpravou, tj. určení zdaňovacího období, za které je šance slevu uplatnit. Svědomitý poplatník nebude zpravidla řešení EET nechávat na poslední chvíli. Obvykle se bude potřebné přípravě věnovat již v závěru roku 2022. Uveďme si tři standardní příklady.

Příklad

Příklad 1.

Kadeřnice paní Vlasatá se rozhodla, že si s evidencí tržeb poradí sama s minimálními náklady. Do svého mobilního telefonu si v prosinci 2022 naistalovala potřebnou aplikaci na EET, zakoupila tiskárnu, kterou prostřednictvím Bluetooth propojila s aplikací v mobilu. Paní Vlasatá je velice zodpovědná osoba a chtěla si vyzkoušet, zda vše správně funguje, a proto již v prosinci 2022 několik realizovaných hotovostních tržeb zaevidovala v rámci EET. Evidenci veškerých tržeb zahájila od roku 2023.

Daňový poradce si při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob paní Vlasaté za rok 2022 klade otázku, za jaké zdaňovací období uplatnit slevu, která splňuje podmínky ustanovení § 35bc odst. 1 ZDP. Má ji uplatnit v přiznání za rok 2022, nebo až za rok 2023?

Možnost uplatnění slevy vzniká ve zdaňovacím období roku 2022!

Odůvodnění

Kdy paní Vlasatá splnila podmínku podle § 35bc odst. 2 ZDP? Jednoznačně v roce 2022, kdy skutečně v prosinci 2022 zaevidovala tržbu podle zákona o evidenci tržeb, tedy podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Skutečnost, že zákon č. 137/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toleruje neevidování tržeb do konce roku 2022, není z hlediska uplatnění slevy u daně z příjmů podstatné, mimo jiné proto, že v době, kdy uvedená sleva byla doplněna do zákona o daních z příjmů, tento zákon ještě neexistoval.

Zkusme zanalyzovat jinou situaci, opět svědomitého poplatníka, který nenechává své povinnosti na poslední chvíli.

Příklad

Příklad 2.

Truhlář pan Hoblík předpokládal, že bude muset evidovat své hotovostní tržby od 1. 5. 2020. V únoru 2020 zakoupil pokladní zařízení, které mu jeho syn na počátku března 2020 pomohl zprovoznit k plnění EET. Správnost instalace chtěli vyzkoušet, a proto několik reálných tržeb z března 2020 odeslali na server Finanční správy. Evidenci veškerých hotovostních tržeb zahájil pan Hoblík od 1. 5. 2020.

Daňový poradce si při zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob pana Hoblíka za rok 2020 klade otázku, za jaké zdaňovací období uplatnit slevu, která splňuje podmínky ustanovení § 35bc odst. 1 ZDP. Má ji uplatnit v přiznání za rok 2020, nebo až za rok 2023?

Možnost uplatnění slevy vzniká ve zdaňovacím období roku 2020!

Odůvodnění

Tržby zaevidované panem Hoblíkem od května 2020 jsou tržbou povinně zaevidovanou podle zákona č. 112/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákonná povinnost evidovat tržby vznikla od 1. 5. 2020.

Do třetice si uveďme ještě jeden příklad, který, myslím, bude ilustrovat také velmi obvyklou situaci.

Příklad

Příklad 3.

Sekretářka advokáta pana JUDr. Zákoníka dostala za úkol připravit jeho advokátní kancelář na EET. V listopadu 2022 objednala pokladní zařízení, včetně instalace a zaškolení. Technik dorazil během pár dnů a v rámci

Nahrávám...
Nahrávám...