dnes je 2.4.2023

Input:

Kontrola plnění povinností v EET a sankce

20.7.2016, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolní činnost a sankce za porušení povinností při evidenci tržeb.

Kontrolu vykonávají orgány Finanční a Celní správy ČR, kromě jiného mají pravomoc provádět kontrolní nákup a za porušení zákonných povinností mohou uložit sankci.

Kontrolní činnost

Kontrolu plnění povinností uložených zákonem o evidenci tržeb vykonávají orgány Finanční správy České republiky a orgány Celní správy České republiky, tj. finanční a celní úřady (§ 2 ZET).

Kontrola dodržování povinností uložených zákonem o evidenci tržeb bude vykonávána orgány Finanční správy ČR a orgány Celní správy ČR, a to v rámci vyhledávací činnosti, která je upravena v daňovém řádu. Zákon o evidenci tržeb pak upravuje pravomoc těchto orgánů provádět kontrolní nákup, který je specifickou formou místního šetření. Při ukládání pokut za správní delikty uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatní správní řád; v případě ukládání pokut za přestupky uvedené v zákoně o evidenci tržeb se jako procesní právní předpis uplatní zákon o přestupcích.

Kontrolní nákup (§ 24 ZET)

Kontrolním nákupem je faktická činnost kontrolních pracovníků Finanční a Celní správy, resp. provedení nákupu zboží nebo služeb od podnikatele, přičemž kontrolní pracovník zkontroluje, zda mu byla řádně vystavena účtenka a zda byly údaje o tržbě zaslány správci daně.

Smyslem kontrolních nákupů je kontrola plnění evidenční povinnosti podnikatele, nikoliv pořízení daného zboží či služeb jako takové. Pokud je tudíž v rámci kontrolního nákupu pořízeno zboží, jehož charakter umožňuje vrácení tohoto zboží, může kontrolor od smlouvy odstoupit a nákup vrátit. V případech, kdy charakter zboží nebo služba vrácení neumožňuje (např. oběd v restauraci nebo ostříhání u kadeřnice), pak odstoupení od smlouvy ze strany kontrolních orgánů možné není.

Sankce (§ 28 a § 29 ZET)

Ustanovení § 28 ZoET upravuje sankce pro nepodnikající fyzické osoby, které se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem reálně ztíží dosažení účelu evidence tržeb, nebo dosažení účelu evidence tržeb zcela zmaří. Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

Ustanovení § 29 upravuje sankce pro právnické a podnikající fyzické osoby, které se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb nebo jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě nebo vystavit zákazníkovi účtenku. Za tyto správní delikty se uloží pokuta do 500 000 Kč. Pokud tyto osoby poruší

Nahrávám...
Nahrávám...