dnes je 2.4.2023

Input:

3.2 Minoritní činnost a odklad EET

14.1.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.2 Minoritní činnost a odklad EET

Ing. Jan Ambrož

Zrušením zahájení třetí a čtvrté etapy nedošlo podle Finanční správy ke změně, optimalizace „odkladu” zahájení evidence tržeb testováním tzv. minoritní činnosti je zachována, jak vyplývá z Pokynu verze 4.0 – citujeme například část textu z části 7.5:

  • „Pokud poplatník provozuje ve svých provozovnách kromě své hlavní činnosti i činnosti malého rozsahu tzv. minoritní činnosti a povinné evidování tržeb z těchto minoritních činností by podléhalo evidenci tržeb dříve, než evidování tržeb z hlavní činnosti, nebude Finanční správa evidování tržeb z takovýchto minoritních činností vymáhat až do okamžiku vzniku povinnosti evidovat tržby z činnosti hlavní.”

FO a PO

Přestože bylo zřejmě záměrem tuto výhodu nabídnout jen poplatníkům fyzickým osobám, z textu Pokynu žádné omezení pro právnické osoby nevyplývá, tj. mohou tuto variantu využít jak osoby fyzické, tak právnické.

Vysvětlíme si, že se vlastně řeší zahájení evidence tržeb zcela mimo zákonem stanovený termín, tj. aktuálně od prvního ledna kalendářního roku (1), jaké parametry se testují (2). Výklad si doplníme o informace z dalších zdrojů publikovaných Finanční správou (3).

(1) „Start 1. 1. 2020”

Podle Pokynu se mají (měly i dříve) kontrolovat hodnoty minoritních příjmů vždy za předcházející kalendářní rok, jsou-li překročena kritéria, zahájit elektronickou evidenci tržeb má poplatník od 1. 1. následujícího kalendářního roku.

Poplatník zatím evidenci tržeb neřešil, ve své jediné provozovně vykazoval v minulých letech minimální hodnoty tzv. minoritních příjmů (viz níže). Přesto bude obezřetný, během prosince musí mít jistotu, že tomu bude i nadále. Kdyby mu totiž vznikla povinnost EET k 1. 1. 2020, nezbývá mu moc času na zajištění povinných procesních úkonů pro řádný start EET (1.5 Start a procesní úkony (§§ 13 až 17)).

Zahájení činnosti

Jestliže poplatník zahájí činnost (podnikání) v průběhu kalendářního roku, podle Pokynu „může” provést kvalifikovaný odhad. Jedná se spíše o teorii, než praxi.

Kdyby poplatník zahájil svou činnost například v květnu 2019, provede kvalifikovaný odhad, jaké by měl tržby z celkové a minoritní činnosti za předchozí rok. Tyto hodnoty by vzal v úvahu při svém rozhodování, jestli je možné odložit evidenci tržeb – určitě mu nevznikla povinnost startu EET.

(2) Kritéria

Odložit evidenci tržeb nabízí Pokyn, i když je to v rozporu s platným zněním zákona o EET, jestliže poplatník splní následující parametry. Jsou stanoveny pro každou jednu provozovnu a jeden kalendářní rok pro maximální výši příjmů/výnosů z tzv. minoritní činnosti:

  • 175 000 Kč

a současně

  • 49 % celkových příjmů.

Pokud poplatník kritéria splní, nemusí zahájit evidenci EET, přestože tak ukládá zákon podle dané klasifikace NACE. Musíme si výklad doplnit, co rozumíme minoritním příjmem (A), jak je zjistíme, upozorníme na význam provozovny (B).

(A) Co je minoritním příjmem (není z hlavní činnosti)?

Jedná se o příjmy z činností, které by zakládaly povinnost zahájit evidenci EET v konkrétní etapě, kdyby se nejednalo o „minoritní činnost”.

Příklad (1)

Paní Krátká je kadeřnicí – do systému EET vstupuje až 1. 5. 2020. Maloobchodní prodej kosmetiky bylo nutné začlenit do elektronické evidence tržeb 1. 3. 2017.

Zákon ale neplatí…, jak potvrzuje následující příklad.

Příklad (2)

S odvolávkou na výše uvedený názor FS se rozhodla paní Krátká, že v březnu 2017 si nebude život komplikovat elektronickou evidencí tržeb. Při zpracování daňového přiznání za rok 2016 zjistila, že částky z této „minoritní” činnosti odpovídají nabízené výjimce.

Hodnoty příjmů

Do vzorečku uvádějte pouze „příjmy” klasifikované zákonem o EET jako „rozhodné příjmy”. Například se nezapočítávají bezhotovostní transakce, platební karty apod.

Příklad (3)

Paní Krátká kontrolovala údaje za rok 2018. Pokud „celkové” příjmy činí 300 000 Kč, minoritní jsou 145 000 Kč, vše je v pořádku a k datu 1. 1. 2019 „nic” kvůli EET neřešila.

Nesmí se do testování zahrnout bezhotovostní úhrada za prodej kosmetiky ve výši 10 000 Kč – byla by to chyba a vedla by k povinnému startu EET (druhý parametr by vycházel na 50 %: 155 000/310 000).

Příklad (4)

Stejným způsobem bude postupovat paní Krátká nyní, když řeší problém se zahájením EET od 1. ledna 2020.

Platební karty

Musíme zdůraznit, že vyloučení příjmů získaných prostřednictvím platebních karet se týká i období před účinností Nálezu ÚS, tj. do konce února 2018.

Plátce DPH

Finanční správa daní zapomněla v Pokynu rozebrat, jaké údaje má použít plátce DPH.

To je problém, neboť pro EET se evidují celkové příjmy, a tak mohou být požadovány tyto hodnoty pro výše uvedené testování, tj. částky jiné, než které se objeví v daňovém přiznání k dani z příjmů (FO i PO). Objektivnějším ukazatelem jsou částky v úrovni bez DPH.

Nahlédneme-li do Pokynu pozorněji, můžeme dovodit z poznámky pod čarou (Finanční správa vysvětluje, jak došla k limitům příjmů), že se má opravdu jednat o částky v úrovni bez daně z přidané hodnoty, neboť je v textu zdůrazněna vazba na základ daně z příjmů fyzických osob.

(B) Provozovna

Nezapomeňte na další podmínku: „minoritní činnost není provozována v samostatné provozovně”. Jinými slovy, testuje se každá

Nahrávám...
Nahrávám...