dnes je 11.12.2019
Input:

Specifika EET - zastoupení, zálohy, kauce

25.8.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Specifika EET – zastoupení, zálohy, kauce

Ing. Martin Šabo

SPECIFIKA ZASTOUPENÍ V EVIDENCI TRŽEB

Jak postupovat, pokud chci, aby za mě evidoval někdo jiný?

Zastoupení je takový způsob jednání podnikatele, kdy nejedná osobně, ale jedná místo něj jiná osoba, kterou k určitému jednání zmocnil.

Nepřímé zastoupení

Jde o případy, kdy jedná jeden subjekt svým jménem na účet jiného subjektu.

Typickým příkladem nepřímého zastoupení je komisní prodej (např. zastavárna, bazar). V případě nepřímého zastoupení je povinen evidovat tržbu ten, kdo jedná svým jménem na účet jiného. Majitel – komitent svou věc prodává prostřednictvím prodejce – komisionáře, který funguje jako zprostředkovatel prodeje. Vždy tedy eviduje komisionář (prodejce), který za majitele věc prodává a přijímá od zákazníka platbu. Pokud prodejce od zákazníka dostane za zboží zaplaceno v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem, bude transakce podléhat evidenci tržeb a prodejci vznikne povinnost tržbu zaevidovat. Tržbu v tomto případě zaeviduje v celém rozsahu – bez ohledu na to, zda obsahuje či neobsahuje plnění, které by bylo příjmem na straně komisionáře (zejména marži). Prodejce (komisionář) tak celou tržbu eviduje pod svým DIČ a svým certifikátem.

Evidenci tržeb podléhá i vypořádání mezi komitentem a komisionářem, pokud je komitent podnikatelem a komisionář (prodejce) mu peníze získané prodejem zboží bude vyplácet v hotovosti, kartou nebo jiným obdobným způsobem.

Přímé zastoupení

Zde se jedná o případ, kdy jedná podnikatel jménem jiného podnikatele a na jeho účet. Častým příkladem přímého zastoupení je např. prodej zboží nebo služeb na benzínových pumpách či jiných situacích, kde je na jednom místě pod několika DIČ prodáváno různé zboží. Povinnost evidovat je zde vždy na straně toho, komu evidovaná tržba plyne. Existuje vícero možností, jak vzniklou situaci prakticky řešit:

Příklad

Vezmeme si příklad, kdy podnikatel A bude prodávat své zboží prostřednictvím jiného podnikatele B, který bude jednat jménem a na účet podnikatele A.

Podnikatel A může vybavit podnikatele B svou vlastní pokladnou. Podnikatel B pak jeho tržby bude evidovat na této pokladně a bude na ní i vystavovat účtenku pro zákazníka, nebo podnikatel A může poskytnout pouze podnikateli B jeden/vícero svých certifikátů k evidenci tržeb pro nahrání do jeho pokladního zařízení, čímž odpadá nutnost mít na dané prodejně „fyzicky” dvě pokladní zařízení. Tržby podnikatele A jsou v obou výše uvedených případech evidovány pod jeho (podnikatele A) DIČ a certifikátem.

Pověření k evidování tržeb

Další možností je řešit evidování tržeb jiným podnikatelem prostřednictvím tzv. pověření k evidování tržeb podle § 9 odst. 1 ZET.

Jedná se o speciální pověření podle zákona o evidenci tržeb, kdy jeden poplatník, kterému tržba plyne, může pověřit evidováním tržby jiného poplatníka.

Poplatník, který je k evidování tržby pověřen, pak má povinnost evidovat tržby poplatníka, který ho k evidování tržby pověřil. Poplatník, který k evidování tržeb pověřil jiného poplatníka, se pověřením nezbavuje odpovědnosti za důsledky spojené s porušením povinností podle tohoto zákona. Odpovědni jsou v tomto případě oba.

Příklad

V praxi to bude vypadat následovně:

Společnost B bude evidovat tržby a vystavovat účtenky na (své) pokladně, pod svým certifikátem a DIČ s tím, že pokud půjde o tržbu majitele zboží (zde A), pak součástí datové zprávy i účtenky bude nejen DIČ společnosti B, ale rovněž DIČ majitele zboží, tzn. společnosti A. Uvedený postup vyplývá mj. z ust. § 19 odst. 2 písm. c) a ust. § 20 odst. 2 zákona o evidenci tržeb.

Dalším případem, kdy lze aplikovat obdobné pověření podle § 9 odst. 2 zákona o evidenci tržeb, jsou tzv. společnosti (sdružení bez právní subjektivity). Plyne-li jedna evidovaná tržba více poplatníkům, mohou tito poplatníci pověřit jednoho z nich, aby za ně tuto tržbu evidoval. Zde se jedná o inspiraci ustanovením § 5b ZDPH, který upravuje zvláštní případ tzv. „skupiny”. Pro účely evidence tržeb tedy platí, že v případě, kdy by jedna evidovaná tržba měla plynout více poplatníkům (např. na základě smlouvy o společnosti nebo na základě spoluvlastnictví), pak si mohou zvolit jednu osobu ze členů společenství, která bude daný příjem evidovat. Cílem úpravy je umožnění toho, aby společné příjmy mohl evidovat pouze jeden člen dohromady, tj. nikoliv každý zvlášť.