dnes je 24.3.2023

Input:

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

24.2.2017, Zdroj: Finanční správa

Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb.

1) model „Přímé zastoupení“

V případech, kdy dopravce jedná na základě přímého zastoupení (např. na základě mandátní či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na přímém zastoupení) a převzetí platby od zákazníka provádí jménem poplatníka a na jeho účet, posuzuje se naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby1) v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka, neboť již v tomto okamžiku dochází k uskutečnění platby ve prospěch poplatníka. Následné přijetí platby poplatníkem od dopravce evidenci tržeb nepodléhá (právě v důsledku režimu přímého zastoupení), a to bez ohledu na formu platby.

V případě, že se jedná o evidovanou tržbu, musí být evidenční povinnost2) splněna nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem a zákazníkem (tedy i kdykoli dříve, např. při provedení objednávky). Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny).

Poplatník (zastoupený) je povinen zajistit splnění evidenční povinnosti sám (v praxi lze zajistit ještě před samotnou expedicí zboží) nebo prostřednictvím dopravce (zastupujícího), jehož může vybavit potřebným zařízením a jemuž může svěřit svůj certifikát (tímto se však nezbavuje povinnosti zacházet s autentizačními údaji a certifikátem tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, viz § 16 ZoET).

Součástí údajů o evidované tržbě zaslaných správci daně je mimo jiné DIČ poplatníka. V datové zprávě bude v položce „DIČ poplatníka“ vždy uvedeno DIČ zastoupeného (nikoli zastupujícího), položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ nesmí být vyplněna. V položce „Označení provozovny“ bude uvedeno číslo provozovny zastoupeného. Datová zpráva bude podepsána certifikátem zastoupeného.

K vystavení účtenky musí dojít nejpozději v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka. Účtenka však může být vystavena i dříve, poplatník ji např. může vytisknout již při přijetí objednávky a přiložit k expedovanému zboží, příp. ji zaslat zákazníkovi elektronicky (s takovým postupem musí zákazník souhlasit).

Poplatník, kterému evidované tržby plynou, může dle § 9 odst. 1 ZoET evidováním tržeb pověřit jiného poplatníka. Pověří-li poplatník (pověřující) evidováním tržeb dopravce (pověřený), uvádí pověřený v datové zprávě evidované tržby v položce „DIČ poplatníka“ své DIČ. V položce „DIČ pověřujícího poplatníka“ uvede DIČ pověřujícího. Pověřený dále uvede v položce „Označení provozovny“ svou provozovnu. Datová zpráva bude podepsána certifikátem pověřeného. Na účtence bude kromě jiného uvedeno i DIČ pověřujícího.

Pokud poplatník využívá k zajištění úkonů souvisejících s dopravou zboží a přijetím plateb od zákazníků své zaměstnance, postupuje se obdobným způsobem jako v případě přímého zastoupení (zaměstnanci přijímají platby jménem poplatníka a na jeho účet). V rámci pracovněprávního vztahu není možné využít institutu pověření dle § 9 odst. 1 ZoET.


 1) Evidovanou tržbou je dle § 4 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (dále jen „ZoET“), platba, která splňuje formální náležitosti pro evidovanou tržbu a která zakládá rozhodný příjem. Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET). Rozhodným příjmem se rozumí příjem z podnikání (s výjimkami uvedenými v § 6 ZoET).

2) Obsah evidenční povinnosti je definován v § 18 ZoET: Poplatník je povinen nejpozději při uskutečnění evidované tržby zaslat datovou zprávou údaje o této evidované tržbě správci daně a vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne. Uskutečněním evidované tržby je přijetí evidované tržby nebo vydání příkazu k jejímu provedení, pokud byl tento příkaz vydán dříve.

2) model „Nepřímé zastoupení“

V případech, kdy dopravce jedná na základě nepřímého zastoupení (např. na základě komisionářské či jiné smlouvy obsahující smluvní vztah postavený na nepřímém zastoupení) a převzetí platby od zákazníka tedy provádí svým jménem na účet jiného poplatníka, posuzuje se naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka, neboť již tento okamžik je považován za okamžik uskutečnění tržby.

V případě, že se jedná o evidovanou tržbu, musí být evidenční povinnost splněna nejpozději k okamžiku uskutečnění tržby mezi dopravcem (zastupujícím/komisionářem) a zákazníkem. Evidenční povinnost nelze plnit později (tedy např. až po návratu dopravce do provozovny).

Dopravce (zastupující) je v souladu s § 8 ZoET povinen zajistit splnění této povinnosti sám bez součinnosti poplatníka (zastoupeného).3)
Součástí údajů o evidované tržbě zaslaných správci daně je mimo jiné DIČ poplatníka. V datové zprávě bude v položce „DIČ poplatníka“ vždy uvedeno DIČ zastupujícího (nikoli zastoupeného), položka „DIČ pověřujícího poplatníka“ nesmí být vyplněna. V položce „Označení provozovny“ bude uvedeno číslo provozovny zastupujícího. Zpráva bude podepsána certifikátem zastupujícího.

K vystavení účtenky musí dojít nejpozději v okamžiku přijetí platby dopravcem od zákazníka. Ve stejném okamžiku by měla být účtenka předána do dispozice zákazníka.


3) Dopravce (zastupující) je povinen evidovat platbu i v případě, že tato platba neobsahuje plnění (nebo část plnění), které je jeho příjmem (marží). Dopravce není povinen evidovat pouze takovou platbu, která neobsahuje jeho příjem a současně nezakládá rozhodný příjem na straně poplatníka (zastoupeného) nebo je z evidence tržeb vyloučena na základě § 12  ZoET. Blíže viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb zveřejněný na stránkách www.etrzby.cz.

3) model "Prostředník"

V případě, kdy mezi poplatníkem a dopravcem není vztah, který by byl založen na bázi přímého či nepřímého zastoupení, dopravce nevystupuje v roli zastupujícího, nýbrž zastává roli tzv. „prostředníka“. V takovém případě je platba zákazníka ve prospěch poplatníka uskutečněna až v okamžiku převzetí této platby poplatníkem od poskytovatele této služby (dopravce). Ke stejnému okamžiku je tedy třeba sledovat naplnění formálních a materiálních náležitostí evidované tržby.

Pokud dopravce (prostředník) převede platbu poplatníkovi přímo z účtu na účet, nebude poplatník povinen takovou platbu evidovat

Nahrávám...
Nahrávám...