dnes je 3.6.2023

Input:

Změny sazeb DPH přijaté spolu s novelou zákona o elektronické evidenci tržeb

20.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.100.24 Změny sazeb DPH přijaté spolu s novelou zákona o elektronické evidenci tržeb

Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová

Právní úprava
  • § 47 ZDPH – Sazby daně u zdanitelného plnění

  • Příloha 2 k ZDPH – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

  • Příloha 2a k ZDPH – Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

  • Příloha 3 k ZDPH – Seznam zboží podléhajícího první snížené sazbě daně

  • Příloha 3a k ZDPH – Seznam zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně

Komentář:

Zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se primárně mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, se také mění vybraná pravidla pro uplatnění snížených sazeb DPH u vymezených plnění podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH (dále jen "zákon o DPH"). Sazby DPH jsou novelizovány s účinnosti od 1. 5. 2020. Spojitost elektronické evidence tržeb a změny sazeb DPH mimo jiné odůvodňuje důvodová zpráva tak, že "snížení sazby DPH zde sleduje zmírnění vyšších nároků na dotčené plátce v souvislosti se zavedením elektronické evidence tržeb. Zavedení elektronické evidence služeb při současné aplikaci nižší sazby daně z přidané hodnoty by nemělo mít za následek zvýšení motivace k daňovým únikům v podobě nepřiznání daně u těchto specifických služeb, kde z logiky věci ani nemůže docházet k efektivní daňové kontrole." Novela ještě zavádí s účinností k 1. 1. 2020 změnu sazby DPH u tepla a chladu, kde se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

Některá ustanovení této novely obsahující změnu sazeb DPH však vyvolávají nejasnosti v uplatnění správné sazby DPH. V případě takových nejasností si může plátce DPH pro získání určité právní jistoty požádat Generální finanční ředitelství o závazné posouzení podle § 47a a § 47b ZDPH. Předmětem závazného posouzení je pak určení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní, první nebo druhé snížené sazby daně. Tuto žádost přitom může podat prakticky kdokoliv, tedy nejen poskytovatel plnění, a to na žádost obsahující popis zboží nebo služby, jichž se žádost o vydání rozhodnutí o závazném posouzení týká (přičemž v žádosti lze uvést jednu položku zboží nebo služby) a návrh výroku rozhodnutí o závazném posouzení. Za závazné posouzení v daních se však hradí správní poplatek ve výši 10 000 Kč za žádost. V novele týkající se části DPH jsou však také obsaženy některé legislativně technické změny spočívající ve zpřesnění legislativního textu (například ohledně práva autorského). Ke změně sazeb byla vydána i informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 č. j. 2735/20/7100-20116-050822.

§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění

(1) U zdanitelného plnění nebo přijaté úplaty se uplatňuje

a) základní sazba daně ve výši 21 %,

b) první snížená sazba daně ve výši 15 %, nebo

c) druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

(2) U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná ke dni vzniku povinnosti přiznat daň. U přijaté úplaty za zdanitelné plnění se uplatní sazba daně platná pro toto zdanitelné plnění ke dni vzniku povinnosti přiznat daň z přijaté úplaty.

(3) U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U zboží uvedeného v příloze č. 3 se uplatňuje první snížená sazba daně. U zboží uvedeného v příloze č. 3a, tepla a chladu se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

(4) U služeb se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak. U služeb uvedených v příloze č. 2 se uplatňuje první snížená sazba daně. U služeb uvedených v příloze č. 2a se uplatňuje druhá snížená sazba daně.

(5) U elektronicky poskytovaných služeb spočívajících v poskytnutí knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků, které by byly zbožím, na jehož dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud by byly obsaženy na hmotném nosiči, včetně jejich zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu, se uplatní druhá snížená sazba daně.

(6) Při dodání zboží nebo pořízení zboží z jiného členského státu, která obsahují druhy zboží podléhající různým sazbám daně, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb, čímž není dotčena možnost uplatnit u každého druhu zboží příslušnou sazbu daně samostatně.

(7) U dovozu uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností uvedených v příloze č. 4 se uplatňuje první snížená sazba daně.

(8) U dovozu zboží, u kterého se uplatňuje paušální celní sazba a který obsahuje druhy zboží, jež podléhají různým sazbám daně, zařazené do různých podpoložek celního sazebníku, se uplatní nejvyšší z těchto sazeb.

(9) U základu daně podle § 36 odst. 12 vztahujícímu se k vratným obalům se použije sazba daně platná pro tento zálohovaný obal.

Novelizované znění ustanovení § 47 zavádí nový odstavec (odstavec pátý, který následně znamená přečíslovaní dalších odstavců), který se věnuje e-knihám a elektronicky poskytovaným službám, které do účinnosti novely spadaly do základní sazby DPH. Novelou podléhají vymezené elektronicky poskytované služby druhé snížené sazbě DPH, a to včetně zpřístupnění v rámci veřejných knihovnických a informačních a obdobných služeb. Do novely tedy platilo například, že tištěná kniha splňující dané podmínky podléhala druhé snížené sazbě DPH, ale e-kniha jakožto služba podléhala základní sazbě DPH.

Příloha 2 – Seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně

CZ-CPA   Popis služby  
  Opravy zdravotnických prostředků uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu.  
33.17.19   Opravy invalidních vozíků.  
38.1   Sběr a přeprava komunálního odpadu.  
38.2   Příprava k likvidaci a likvidace komunálního odpadu.  
49.39.2   Osobní doprava lanovými a visutými dráhami a lyžařskými vleky, pokud se nejedná o hromadnou pravidelnou dopravu osob.  
51   Letecká hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.  
55   Ubytovací služby.  
59.14   Poskytnutí oprávnění vstupu na filmová představení.  
81.22.11   Služby mytí oken prováděné v domácnostech.  
86   Zdravotní péče vymezená číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86, pokud není jako zdravotní služba osvobozena od daně podle § 58.  
87   Sociální péče, pokud není osvobozena od daně podle § 59.  
90   Služby autorů a výkonných umělců, pokud se nejedná o poskytnutí oprávnění k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít a mimo služby nezávislých novinářů, nezávislých modelů a modelek.  
90, 91, 93   Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí).  
93.11, 93.12   Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem.  
93.13   Služby posiloven a fitcenter.  
93.29.11   Služby související s provozem rekreačních parků a pláží.  
93.29.21   Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení.  
96.03   Pohřební a související služby mimo pohřebních služeb pro zvířata.  
96.04   Služby tureckých lázní, saun, parních lázní a solných jeskyní.  

První snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

Oprávněním k výkonu práva dílo nebo umělecký výkon užít se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí oprávnění podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 2 zákona o DPH vymezuje obecně služby podléhající první snížené sazbě DPH. Řada plnění z této sazby DPH byla novelou zákona o DPH přeřazena do druhé snížené sazby DPH (tedy do přílohy č. 2a zákona o DPH). V této části se také zpřesňuje textové vymezení služeb podle autorského zákona a přidává se také samostatná definice. Dále z přílohy č. 2 zmizelo několik vět například kvůli nadbytečnosti daného textu. Dále jako důsledek zrušení vyhlášky č. 388/2000 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy se mění text věnující se této oblasti na účinnou právní úpravu regulující jízdní řády veřejné linkové dopravy.

Příloha 2a – Seznam služeb podléhajících druhé snížené sazbě daně

CZ-CPA   Popis služby  
36.00.2   Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí.  
37   Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi.  
49   Pozemní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel s výjimkou osobní dopravy lyžařskými vleky  
50   Vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel.  
56   Stravovací služby, podávání nápojů, pokud
  • nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až § 59,

  • se nejedná o podání alkoholických nápojů; to neplatí pro podávání nápojů uvedených pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, nebo

  • se v rámci stravovací služby nebo podávání nápojů nejedná o podání tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.

 
77, 85, 91   Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů,
periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a
kartografických výrobků, na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená
sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a informační nebo další
služby poskytované podle knihovního zákona nebo obdobné služby poskytované podle jiného právního předpisu.
 
81.21.10   Služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech.  
81.22.11   Služby mytí oken prováděné v domácnostech.  
88.10, 88.91   Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.  
95.23   Opravy obuvi a kožených výrobků.  
95.29.11   Opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků.  
95.29.12   Opravy jízdních kol.  
96.02   Kadeřnické a holičské služby.  

Druhé snížené sazbě daně podléhají služby, které odpovídají současně číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA platné k 1. lednu 2008 a výslovně uvedenému slovnímu popisu k tomuto kódu v textové části této přílohy.

Kódem nomenklatury celního sazebníku se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí číselný kód popisu vybraných výrobků uvedený v celním sazebníku ve znění platném k 1. lednu 201872)1.

Pravidelnou hromadnou dopravou osob se rozumí přeprava osob po stanovených trasách, kdy cestující nastupují a vystupují na předem určených zastávkách nebo místech podle předem stanovených jízdních řádů, schválených podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo vyhlášky č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy, jde-li o linkovou osobní dopravu veřejnou.

Alkoholickými nápoji se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.

Za služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech a služby mytí oken prováděné v domácnostech se pro účely zařazení služby do příslušné sazby daně považuje úklid v obytném prostoru nebo rodinném domě. Za úklidové práce v domácnosti se považuje také úklid společných prostor bytového domu.

Touto novelou zákona o DPH se významně rozšiřuje stávající příloha č. 2a zákona o DPH, která vymezuje služby podléhající druhé snížené sazbě. Stejně jako pro přílohu č. 2 platí, že pro aplikaci druhé snížené sazby u služeb je nezbytně zařadit danou službu pod příslušný kód klasifikace produkce CZ-CPA ve znění platném k 1. lednu 2008 a dále současně také naplnit slovní popis příslušné položky dané přílohy. Konkrétně dle novely zákona o DPH podléhá druhé snížené sazbě nově úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část), odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné), vymezené stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou osvobozených stravovacích služeb, podání tabákových výrobků a podání alkoholických nápojů – kromě podávání točeného piva v rámci stravovací nebo cateringové služby (pivo pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů),

Nahrávám...
Nahrávám...